Ο Αη Γιάννης συμμετέχει στο ίδρυμα με μεγάλο αριθμό εκπροσώπων. Οι ευθύνες του, κατά συνέπεια για την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών είναι αυξημένες. Ταυτόχρονα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα μέλη του ιδρύματος.

Ο Τοξότης θα συνεχίσει να ενημερώνει, αναρτώντας άρθρα και για τα άλλα μέλη

 

Ίδρυμα, Ελληνική Πολιτιστική  Στέγη, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.

"Stiftelsen har till uppgift att förvalta fastigheten Idungatan 4. Denna fastighet skall tjäna som kulturellt centrum för den grekiska kolonien i Stockholm och främja kulturellt samarbete mellan Sverige och Grekland, vad avser konst, litteratur, musik mm.Stiftelsen skall även främja och i sin verksamhet prioritera ungdomsverksamheten inom den grekiska kolonien och vinnlägga sig om den grekiska ungdomens vård och fostran".

 

Σκοπός, καθήκον, του ιδρύματος είναι η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, κτηρίου, της Idungatan 4. Το κτήριο αυτό θα χρησιμεύει σαν ένα πολιτιστικό κέντρο για την ελληνική παροικία της Στοκχόλμης, την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας στην τέχνη, λογοτεχνία, μουσική κ.λ.π. Το ίδρυμα θα προωθεί, επίσης, και θα δίνει προτεραιότητα σε δραστηριότητες της νεολαίας στην ελληνική παροικία, θα πασχίζει για την φροντίδα και διαπαιδαγώγηση της ελληνικής νεολαίας.

Αυτός είναι ο σκοπός που προσδιορίσθηκε από τους δωρητές της περιουσίας. Ο σκοπός αυτός έχει καταγραφεί στην αρμόδια για τα ιδρύματα υπηρεσία της Νομαρχίας Στοκχόλμης.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκασμένο, υποχρεωμένο, το κάθε συμβούλιο να ενεργεί.

Δυστυχώς το ίδρυμα έχει εκτροχιαστεί του σκοπού του, από την ίδρυσή του. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε και να βρούμε τις αιτίες. Μια εικόνα δίνεται στα κείμενα αναρτημένα κάτω από το φλίκ Παροικία--> Στέγη.

Μια από τις αιτίες είναι η άγνοια του νόμου περί ιδρυμάτων και η ταύτιση συλλόγου και ιδρύματος. Οι υπεύθυνοι του ιδρύματος, όχι μόνο δεν φρόντισαν να διαλύσουν την σύγχυση αυτή, αλλά αντίθετα την περιέπλεξαν.   
Ο Τοξότης αποβλέποντας στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιδρύματος, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, αρχίζει από σήμερα να παρουσιάζει εκλαϊκευμένα κομμάτια του νόμου περί ιδρυμάτων.

Το κείμενο που ακολουθεί δόθηκε από ένα φιλέλληνα σουηδό νομικό.

Ένα μικρό πληροφοριακό δελτίο για το νόμο περί ιδρυμάτων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις. Σκοπός είναι να δώσει μια σύντομη εισαγωγή του νόμου περί ιδρυμάτων. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν νομική καθοδήγηση. Για το σκοπό αυτό συνιστούμε συνοπτικά εγχειρίδια όπως αυτό του Hemström Carl,Stiftelsernas rättsliga ställning enligt 1994 års stiftelselag ( νομική υπόσταση σύμφωνα με το νόμο περί ιδρυμάτων του 1994) που υπάρχει σε δημόσιες βιβλιοθήκες.

Το ίδρυμα δεν είναι ένας συνηθισμένος σύλλογος.

Το ίδρυμα ασχολείται αυτεξούσια με την διαχείριση της περιουσίας. Δεν είναι επομένως σύλλογος όπου τα μέλη του μέσω του διοικητικού του συμβουλίου αποφασίζουν πως θα διοικείται ο σύλλογος.
Όλες οι αποφάσεις που το ίδρυμα παίρνει για αλλαγή του καταστατικού του θα πρέπει να καταχωρούνται στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας. Εάν ο σκοπός του ιδρύματος αλλάξει, τότε οι αλλαγές θα πρέπει να εγκριθούν από τη Νομαρχία (Permutation).
Το ίδρυμα επομένως σε αντίθεση με ένα συνηθισμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό αποτελεί χωριστή νομική οντότητα που κατέχει π.χ. ένα ακίνητο, ένα χρηματικό ποσό, ή οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διαρκώς διαχειρίζεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Τα εισοδήματα του ιδρύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προκαθορισμένο σκοπό.

Η απόδοση (κεφαλαίου) π.χ. θα διανεμηθεί σε όποιους σύμφωνα με τον σκοπό του ιδρύματος είναι οι δικαιούχοι. Εάν η περιουσία του ιδρύματος είναι ένα κτήριο, ίσως οι δραστηριότητες να αποτελούνται με το να δίνονται οι αίθουσες σαν προνόμιο σαυτούς για τους οποίους δημιουργήθηκε το ίδρυμα, ή να διοργανώνονται δραστηριότητες στις αίθουσες σύμφωνα με τους σκοπούς του ιδρύματος.

Διαχειριστής είναι συνήθως ένα συμβούλιο που έχει δεσμευθεί στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Το ίδρυμα ιδρύεται από ένα διάταγμα το οποίο μπορεί να είναι μια βούληση, δωρεά ή άλλο έγγραφο.
Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ανέλαβαν τη διαχείριση αποτελούν το συμβούλιο του ιδρύματος. Το συμβούλιο ή ο διαχειριστής ενός ιδρύματος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τις προγραφές του ιδρυτικού του ιδρύματος, η περιουσία του ιδρύματος να είναι τοποθετημένη με ένα αποδεκτό τρόπο, το ίδρυμα να κρατά λογιστικά βιβλία και να υποβάλλει χρονιάτικο οικονομικό απολογισμό.
Το Ίδρυμα θα τηρεί αρχεία για τις αποφάσεις, οικονομικές συναλλαγές, λογιστή κ.λ.π.
Εάν το ίδρυμα δεν έχει περιουσιακά στοιχεία που να καλύπτουν τα χρέη του, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ζητήσει εκκαθάριση. Το ίδρυμα που δεν πληρώνει τα χρέη του και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία μπορεί να τεθεί σε πτώχευση από τους πιστωτές του ή το ίδιο το ίδρυμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο διαχειριστής εκπροσωπεί το ίδρυμα και έναντι τρίτων και μπορεί να υπογράφει στο όνομά του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη ζημιά που προκάλεσε στο ίδρυμα.

Η Νομαρχία έχει την εποπτεία.

Η Νομαρχία ελέγχει εάν οι διαχειριστές του ιδρύματος ενεργούν σύμφωνα με τον σκοπό όπως αυτός είναι διατυπωμένος στον χάρτη του ιδρύματος (stiftlesurkunden). Εάν το συμβούλιο ή μέλος του συμβουλίου διαχειρίζεται άσχημα, κακοδιοικεί, δίνει το δικαίωμα στη Νομαρχία να επέμβει. Μπορεί να ζητήσει πληροφορίες, καλέσει συμβούλιο, και να επιθεωρήσει το ίδρυμα. Εάν, στη συνέχεια,  οι πληροφορίες που η Νομαρχία συγκέντρωσε δείξουν ότι το συμβούλιο κακοδιοικείται τότε η Νομαρχία μπορεί:

  • Να καθαιρέσει  μέλος του συμβουλίου που είνα ανήλικο ( ανίκανο σύμφωνα με δικαστική απόφαση), σε πτώχευση  ή υπάρχει απαγορευτική απόφαση για εκσάσκιση του επαγγέλματός του.
  • Να αποφασίσει ότι ένα συγκεκριμένο μέλος του συμβουλίου ή ο πρόεδρος θα συμμορφωθεί με το καταστατικό του ιδρύματος.
  • Να αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη απόφαση του συμβουλίου δεν ισχύει ή ότι θα πρέπει να αλλάξει.
  • Εάν το συμβούλιο ή ο σύμβουλος αρνηθεί, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις ( πρόστιμο).
  • Να ζητήσει από το δικαστήριο να απομακρύνει σύμβουλο που παρεκτρέπεται.
  • Να διορίσει άλλον σύμβουλο για περιορισμένο χρόνο σε περίπτωση που το συμβούλιο δεν έχει ικανό αριθμό για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις.

Ο κανονισμός διαχείρισης του ιδρύματος υπάρχει στον νόμο για τα ιδρύματα (Stiftelselag 1994:1220)

Μετάφραση από, Παναγιώτη Καλογιάννη 24 Απρίλη 2010

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή στο κείμενο.