Κανένας να μην πει ότι τίποτα καινούργιο δεν είπα. Η διευθέτηση του υλικού είναι νέα. Ακριβώς όπως οι ίδιες λέξεις, σχηματίζουν διαφορετική μορφή, διαφορετικές σκέψεις.


Blaise Pascal

Υπάρχει -στην παροικία- πολύ πείρα στην οργάνωση και λειτουργία συλλόγων. Σε καταστατικά και εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας. Λειτουργούσαν, αποτελεσματικά, αρκετά χρόνια.
Υπήρχε όμως πλήρης άγνοια λειτουργίας του Ιδρύματος, αλλά και ταύτιση λειτουργίας Ιδρύματος -Συλλόγων. Δεν σκοπεύω στην από "καθ΄ έδρας διδασκαλία". Ευθύνες έχουμε όλοι, όσοι κατά καιρούς υπηρετήσαμε το Ίδρυμα. Σκοπός είναι να επισημανθούν παραλήψεις, να προταθούν τρόποι για αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη λειτουργία. Να γίνει σαφές ότι το Ίδρυμα δεν είναι υπόθεση λίγων, μέσο επίτευξης προσωπικών στόχων. Θα υπάρχει εφ΄ όσον εκπληρώνει τους αρχικούς του σκοπούς. Εφ΄ όσον εκπροσωπεί την παροικία.

Να πιστέψεις ότι πρέπει, και μπορεί να γίνει εξαγωγή Ελληνικού πολιτισμού στη Σουηδική κοινωνία, μέσω του Ιδρύματος. Αρκεί, και εσύ, να υψώσεις τη φωνή διαμαρτυρίας στη σημερινή πραγματικότητα, που δυσφημίζει και εσένα στις Σουηδικές υπηρεσίες.

 

 Δεν υπάρχει αρετή περισσότερο σημαντική από  "γνωρίζω -πως" (know-how)... αυτό σημαίνει "γνωρίζω -τι" (know-what) με την οποία αποφασίζουμε όχι μόνο πως θα πραγματοποιήσουμε τους σκοπούς μας, αλλά και ποιές είναι οι προθέσεις μας. Norbert Wiener.

Χαρακτηριστικά συστήματος.

Από όλους τους υποστηριχτές συστημάτων, ο C.West Churchman μας έχει δώσει ίσως μια απ τις πιο λογικές  θεωρητικές αναλύσεις. Περιγράφει πέντε βασικά ζητήματα που αφορούν τα συστήματα σκέψης.

1. Στόχους της συνολικής απόδοσης του συστήματος σε συνδυασμό με τα μέτρα.

Knowledge

Γνώσεις

Οι στόχοι ή τα άκρα, προς τα οποία τείνει το σύστημα.

Ο προσδιορισμός του κύριου στόχου ( huvud mål ) είναι σύνθετος και εξαρτάται από τις περιστάσεις. Θα μπορούσε πχ. Να γίνει δεκτό σαν κύριος σκοπός της Στέγης: να έχει δικά της όργανα αποφάσεων και δική της οικονομία.

2.Το περιβάλλον του συστήματος.

Aποτελείται από οτιδήποτε είναι “εκτός”του συστήματος. Αυτή η ιδέα, είναι προφανής, χρειάζεται ομως περαιτέρω διευκρίνιση. Δύο είναι τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.

Πρώτον, το περιβάλλον περιλαμβάνει οτιδήποτε βρίσκεται έξω απ τον έλεγχο ( control) του συστήματος. Το σύστημα μπορεί να κάνει σχετικά λίγα ή τίποτα για να αλλάξει τα χαρακτηριστικά ή τη συμπεριφορά του.

Δεύτερον, πρέπει να περιλαμβάνει-το περιβάλλον- όλα αυτά που καθορίζουν, εν μέρει τουλάχιστον, πως το σύστημα λειτουργεί (performs).Και τα δύο χαρακτηριστικά πρέπει να είναι παρόντα ταυτόχρονα: Το περιβάλλον πρέπει να είναι πέραν του ελέγχου ( να υπερβαίνει τον έλεγχο) του συστήματος. Πρέπει επίσης να έχει κάποια αποφασιστικότητα σχετικά με το σύστημα επιδόσεων. Σιωπηρά εδώ, στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται οι έννοιες της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται τόσο συχνά από άλλους υποστηρικτές των συστημάτων.

3. Οι πόροι του συστήματος.

Εννοείται, ότι είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των στόχων που το σύστημα βάζει. Οι πόροι βρίσκονται στο εσωτερικό του συστήματος, και περιλαμβάνουν ότι μπορεί να αλλάξει και να χρησιμοποιηθεί  πλεονεκτικά απο αυτό. Οι πραγματικοί πόροι δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, χρήματα και εξοπλισμός, αλλά και οι ευκαιρίες (που χρησιμοποιούνται ή είναι παραμελημένες) για την μεγαλύτερη δυνατή επίτευξη ανθρώπινων και μη, πόρων  του συστήματος.

4. Τα στοιχεία (components) του συστήματος

Σαν στοιχεία εννοούνται η αποστολή, ρόλος, η απασχόληση ή οι δραστηριότητες  που το σύστημα πρέπει να εκτελέσει για να υλοποιήσει τους στόχους. Ουσιαστικά πρέπει να εξετάσουμε την αποστολή, ρόλο, και όχι τι οι άνθρωποι κάνουν στην πραγματικότητα. Αποστολή, είναι αυτό που οι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.

5. Η διαχείριση (management) του συστήματος.

Σχεδιασμός

Προγραμματισμός

Με διαχείριση, εννοείται ο σχεδιασμός  και ο έλεγχος του συστήματος. Ο σχεδιασμός -του συστήματος- περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του, που ανέκυψαν στο παρελθόν. Δηλαδή, τους στόχους, το περιβάλλον, την αξιοποίηση των πόρων, τα συστατικά του ή τις δραστηριότητες.
Οι διαχειριστές πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα σχέδια, όπως αυτά είχαν αρχικά σχεδιαστεί και αποφασιστεί, έχουν εκτελεστεί ή είναι στο στάδιο της εκτέλεσης. Αν όχι, τότε πρέπει να  αναζητηθεί και να ερμηνευθεί η αιτία, της μη εκτέλεσης. Ο έλεγχος του συστήματος περιλαμβάνει, τόσο την εξέταση της εκτέλεσης των σχεδίων, όσο και το σχεδιασμό για αλλαγές.
Αυτό αποτελεί έλεγχο με την πρωταρχική έννοια του όρου. Σε μια δευτερεύουσα έννοια, ο έλεγχος αφορά επίσης το σχεδιασμό για την αλλαγή. Σε κάθε  ανοιχτό σύστημα, σημαντικές ή μερικές αλλαγές είναι  αναπόφευκτες. Ως εκ τούτου, για κάθε σύστημα σε εξέλιξη, τα σχέδια πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση και επαναξιολόγηση. Απαραίτητος προϋπόθεση  για όλους τους ρεαλιστικούς σχεδιασμούς, είναι ο σχεδιασμός για την αλλαγή των σχεδίων, δεδομένου ότι κανένας διαχειριστής/ές  δεν μπορεί να καθορίσει τους στόχους του συστήματος που ισχύει μακροχρόνια και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Κανένας, μια για πάντα, δεν μπορεί να καθορίσει  και να οργανώσει ένα περιβάλλον που υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. Κανένας δεν μπορεί να οριοθετήσει οριστικά τις σχετικές, των πόρων που διατίθενται για την οργάνωση.

Συνδεδεμένα με το σχεδιασμό και έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων είναι η έννοια της ροής πληροφοριών ή ανάδραση (feedback), τόσο χαρακτηριστική στα συστήματα κυβερνητικής. Χωρίς επαρκή ανάδραση, ο προγραμματισμός και  έλεγχος θα είναι σχεδόν εντελώς ανεπαρκής.

Αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά που προτείνει ο Churchman απευθύνονται σε όσους σπουδάζουν σχετικά συστήματα. Οι σύμβουλοι στη Στέγη μπορούν και θα πρέπει να τα έχουν σαν οδηγό στη δράση τους.

Το σύστημα  εδώ ορίζεται ως ένα σύνολο αντικειμένων, objects, μαζί με τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και χαρακτηριστικών ,attributes,που σχετίζονται μεταξύ τους στο περιβάλλον που βρίσκονται, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή στο κείμενο.