Όταν το 1923, την Κέρκυρα κατέλαβαν οι Ιταλοί, μετά από βομβαρδισμό, αποφασίστηκε η ίδρυση Κέντρου Πληροφοριών Κέρκυρας. Τον επόμενο χρόνο ιδρύθηκε η Υπηρεσία Ειδικής Ασφαλείας, υπαγόταν στο υπουργείο Εσωτερικών, και είχε σαν αντικείμενο την «παρακολούθηση πάσης υπόπτου εις την ασφάλειαν του κράτους οργανώσεως, την καταδίωξιν της κατασκοπείας και την αστυνομίαν επί των ξένων».  
Οι Σπαρτιάτες διέθεταν την «κρυπτεία», μια υπηρεσία που παρακολουθούσε τους είλωτες και τους περιοίκους. Οι Βυζαντινοί αξιοποιούσαν στα μήκη και στα πλάτη της Αυτοκρατορίας δίκτυα πληροφοριών γνωστά σαν «κρυπτοί φίλοι».

Εδώ, βλέπεις, το "πατριωτικό έργο" της χούντας. Ο Τοξότης, θα προσπαθήσει να φωτίσει, στη συνέχεια, το έργο τους στη Σουηδία.

ΧΟΥΝΤΙΚΗ ...ΗΘΙΚΗ

Εκεί που υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Η χούντα των συνταγματαρχών διέθεσε πολλά χρήματα για να αναπτύξει δίκτυο χαφιέδων στη δυτική Ευρώπη.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Σ.Α. ΠΑΡΙΣΙΩΝ,ΒΟΝΝΗΣ Αριθμός αντιτύπων (7)
ΛΟΝΔΙΝΟΥ,ΡΩΜΗΣ,ΒΙΕΝΝΗΣ  
ΚΟΙΝ: Γ.Δ.Σ.Α, ΚΥΠ/Α/Σ ΚΛΑΔΟΣ Α, ΤΜΗΜΑ Ια
  Αρ.Πρωτ. Β:-607348
  Β.Σ.Τ. 902 Τη 14 Μαρτίου 1969

Θέμα “Μερί μέτρων αντιμετωπίσεως αντεθνικών στοιχείων εις Δ. Ευρώπην”.

Η υπηρεσία μας διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία ότι μεταξύ των ελλήνων εργατών και φοιτητών εις τας χώρας της Δ. Ευρώπης προετοιμάζεται  ευρεία αντεθνική δράσις, με σκοπόν την μείωσιν της Εθνικής Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου και του κύρους της Εθνικής Κυβερνήσεως. Η  αντεθνική αυτή δράσις θέλει υποστηριχθεί υπο τινων ξένων ανθελληνικών κύκλων, οίτινες μετεβλήθησαν εις τυφλά όργανα του διεθνούς κομμουνισμού.  Εσχάτως μερικαί ξέναι κυβερνήσεις και οργανώσεις  λαμβάνουν θέσιν υπέρ των αντεθνικών στοιχείων των δρόντων εις

Τανκ

Στη Στοκχόλμη παραχαράζουν την ιστορία

αλλοδαπήν όπως οι κυβερνήσεις Ιταλίας, Δανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Βελγίου, εν μέρει δε το Αγγλικόν κοινοβούλιον το Συμβούλιον της Ευρώπης κλπ, οίτινα έλαβον ανοικτήν   ανθελληνικήν θέσιν.
Εν όψει των ανωτέρω εντελλόμεθα τα ακόλουθα.
Ι. Ενεργήσατε ούτως ώστε να ματαιωθεί εν τη γεννέσει της πάσα απόπειρα  υπονομευτικών πράξεων, αίτινες ήθελον προξενήσει εξαιρετικώς μεγάλας δυσκολίας εσωτερικού και διεθνούς χαρακτήρος εις την Εθνικήν ημών Κυβέρνησιν.

  1. Θέσατε εις εφαρμογήν την υπ΄αριθ. Α15181/12-7-68/ Δ)γήν/ ΚΥΠ/Α/1 εναντίων των πλέων δραστηρίων παραγόντων των διαφόρων αντεθνικών οργανώσεων, όσον δε αφορά τους πλέον επικινδύνους εξ αυτών συμμορφωθείτε με το σχέδιον “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”.
  2. Επισπεύσατε εκτέλεσιν υπ΄αριθμ. Ε16211/5-8-68 Δ)γής ΚΥΠ Α/1 προς διείσδυσιν ημετέρων οργάνων εις τας οργανώσεις αυτάς με σκοπόν την αποσύνθεσίν των καθώς και την μύησιν  εις τας υπηρεσίας σας εθνικοφρόνων ικανών έναντι αναλόγου αμοιβής  να εκτελέσουν καθήκοντα ως τα της υπ αριθμ 2 εντολής της παρούσης.
  3. ...αφαίρεση διαβατηρίων των πλέων δραστηρίων αντεθνικών στοιχείων.
  4. Θέσατε υπό παρακολούθησιν τα διάφορα τουριστικά πρακτορεία...Αναφέρατε υμίν εγκαίρως αριθμούς αυτοκινήτων εκείνων των ξένων τουριστών ...
  5. Θέσατε υπό παρακολούθησιν τα αντεθνικώς εκδηλωθέντα πρόσωπα ανεξαρτήτως κοινωνικών φρονημάτων  οίτινα πρόκειται να επιστρέψουν εις την Ελλάδα και αναφέρεται υμίν εγκαίρως.
  6. ...
  7. Ενεργήσατε μετά δεούσης προσοχής και εκτελέσετε παρούσαν εν πλήρη μυστικότητι. Εν εναντία περιπτώσει υφίστατε κίνδυνος να προκληθεί οξεία αντίδρασις τόσον εκ μέρους των ομογενών, όσων και εκ μέρους των κυβερνητικών κύκλων και της κοινής γνώμης των χωρών εις τας οποίας είστε διαπιστευμένοι.
  8. Παράκλησις όπως πάσα σχετική πληροφορία αναφέρεται εις  ΚΥΠ επειγόντως μετά σχετικών σχολίων μετά δε το πέρας της εκτελέσεως των υπ αριθμ.  Ε16211/5-8-68 και  Α15181/12-7-68 υποβληθή σχετική λεπτομερής έκθεσις.

( Δεν έχει ακολουθηθεί ο τονισμός).

Nomiki

Το ελεύθερο πνεύμα δεν φυλακίζεται.

Το έγγραφο βγήκε σε επτά αριθμημένα αντίτυπα και, στάλθηκε, με αύξοντα αριθμό, σε πέντε πρεσβείες.

Νόμιζε ο αιμοσταγής Συν/ρχης ότι, όλοι έχουν χάσει το αίσθημα της ελευθερίας, προϋπόθεση απαραίτητη για να διατηρηθεί η φασιστική χούντα. Στη Σουηδία υπήρξε έντονη δράση χαφιέδων. Ο Σουηδικός τύπος πολλές φορές αναφέρθηκε στη δράση των ερπετών αυτών. Σουηδικά Δικαστήρια έστειλαν χαφιέδες στη φυλακή.

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας.

 

 

Επιστροφή στο κείμενο