Το πρόβλημα της απουσίας -για λόγους ασθένειας - από τους τόπους εργασίας ήταν επίκαιρο τις δεκαετίες 1980 και 1990 στη Σουηδία.

Ερωτήματα πολλά προκάλεσαν οι υπερβολικά πολλές αναρρωτικές άδειες ανάμεσα στους μετανάστες. σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η απουσία των μεταναστών -από τους τόπους εργασίας -ήταν 70% μεγαλύτερη από τους σουηδούς την περίοδο αυτή.

Ο ασφαλιστικός φορέας επιζητώντας την αιτία, έκανε πολλές έρευνες σε συνεργασία με σουηδικά πανεπιστήμια. Ο Τοξότης, έχοντας υπόψη του αρκετές από αυτές θα παρουσιάσει μερικές ώστε, να δοθεί μια ακόμα παράμετρος της αντιμετώπισης των μεταναστών στη Σουηδία.

Αναρρωτική άδεια

Η αναρρωτική άδεια έχει οικονομικές συνέπειες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για την κοινωνία. Όταν ένας ασφαλισμένος έχει 50% αναρρωτική άδεια, αντί 100%, ο ασφαλιστικός φορέας εξοικονομεί 250 κορώνες ημερησίως. ( τιμές 2004). Εάν 7.000 ασφαλισμένοι έχουν μερική -αναρρωτική άδεια - αντί πλήρους, για διάστημα τριών βδομάδων τότε ο ασφαλιστικός φορέας εξοικονομεί 36 750 000 κορ. ( RFV PM 031022).

Σύμφωνα με στοιχεία - 2003 - του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, ο συνηθέστερος τρόπος να είναι οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι γιατρού, είναι με ποσοστό 100%. Γι΄ αυτό πρέπει, "Η κατανόηση της μερικής αναρρωτικής άδειας να αυξηθεί στην κοινωνία, εργοδότες, γιατρούς, γραφεία ευρέσεως εργασίας και ασφαλιστικό φορέα", αναφέρει σχετική έρευνα.

Μερική αναρρωτική άδεια.

Μερική αναρρωτική άδεια σημαίνει ότι, συνδυάζεται η αναρρωτική άδεια με την εργασία. Για τους ασθενείς, αυτό είναι μια ευκαιρία να κρατήσουν την επαφή με την επαγγελματική τους ζωή, αν και ασθενείς.

Ο Ασφαλιστικός φορέας πιστεύει -ότι η επαφή αυτή- θα επιδράσει θετικά στην κοινωνία και, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επαναφορά τους στην παραγωγή. Είναι επίσης βέβαιο ότι το κόστος του συστήματος ασφάλισης θα μειωθεί.

Η έρευνα, τονίζει, τα θετικά της μερικής αναρρωτικής άδειας, για τον ασφαλισμένο, να παράσχει επισκόπηση για την ομάδα ασφαλισμένων που έχει τέτοια άδεια. Να αναλύσει τις διαφορές μεταξύ νομών και των δύο φύλων που είναι σε αναρρωτική άδεια.

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, είναι ευχαριστημένοι που έχουν μερική αναρρωτική άδεια. Η μελέτη των συνεντεύξεων, που πάρθηκαν, αναδεικνύουν προβλήματα που σχετίζονται με τα προβλήματα στο χώρο εργασίας, για παράδειγμα, ότι είναι αναμενόμενο να εκτελεί την ίδια εργασία όπως και πριν, σε λιγότερο χρόνο, και ότι ο εργοδότης δεν έδειξε ικανοποιητική κατανόηση για την κατάσταση ατόμων που είναι σε αναρρωτική άδεια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 80% με μερική αναρρωτική άδεια είναι γυναίκες. Οι άνδρες, επανέρχονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο ίδιο ποσοστό απασχόλησης όπως και πριν, μετά την αναρρωτική άδεια. Ένα κύριο πρόβλημα της μελέτης , ήταν να εξετάσει πως το δικαίωμα σε μερική αναρρωτική άδεια επηρεάζει συνολικά την κατάσταση της ζωής του ατόμου. Ένα συμπέρασμα είναι ότι η μερική αναρρωτική άδεια είναι ένα αρκετά μικρό μέρος -συστατικό - στο ευρύτερο πλαίσιο της εργασίας, την οικογένεια, την ψυχαγωγία και την υγεία.  Αξιοσημείωτο, είναι η υπερεκπροσώπηση των γυναικών που δικαιολογεί διεξοδική ανάλυση της αιτίας.

 

Η δυνατότητα να δουλεύεις 50% και αναρρωτική άδεια το υπόλοιπο 50% υπάρχει από το 1955. Το 1990 εισήχθησαν δύο ακόμα δυνατότητες να είσαι ελεύθερους γιατρού 25% ή 75%. Πρόθεση ήταν να καλυτερεύσουν οι συνθήκες επανόδου στην εργασία μετά από ένα μεγάλο διάστημα αρρώστιας. Συγκεκριμένες έρευνες δείχνουν ότι μερικής απασχόλησης αναρρωτική άδεια δε χρησιμοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 1990. ποιά είναι όμως η κατάσταση μια δεκαετία αργότερα;

Υπόβαθρο.

Η μεγάλη αύξηση σε αναρρωτικές άδειες τη δεκαετία του 2000 οδήγησε σε προτάσεις ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, που θα οδηγήσουν σε μείωση των αναρρωτικών αδειών. Ένας εθνικός στόχος που εκφράσθηκε στην κατάθεση του προϋπολογισμού του 2003, είναι να μειωθούν οι αναρρωτικές άδειες στο μισό μέχρι το 2008, σε σχέση με το 2002, και ένα από τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός είναι, η μερική αναρρωτική άδεια να είναι πρώτη επιλογή. Αυτή η έντονη επιθυμία επιβάλλει να φωτισθεί  η μερική αναρρωτική άδεια.

Μέθοδος.

Η έρευνα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους μελέτες. Μελέτη βάσης δεδομένων, έρευνα με ερωτηματολόγιο και, συνεντεύξεις. Τρία γραφεία της υπηρεσίας ασφάλισης στο νομό Στοκχόλμης επιλέγηκαν τυχαία για τις τρεις επιμέρους μελέτες. Η μελέτη βάσης δεδομένων απαντά σε ερωτήματα σχετικά με ποιοι είναι με μερική αναρρωτική άδεια, ποιο είναι το ιστορικό και την εμφάνιση σε αναρρωτικές άδειες. Επίσης, αν παρατηρείται μείωση σε άδειες πριν το τέλος της ασθένειας. Το ερωτηματολόγιο  απευθύνεται σε γιατρούς και τα ερωτήματα κινούνται γύρω από τις γνώσεις των γιατρών για μερική αναρρωτική άδεια και πως χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο  ( δυνατότητα). Το τρίτο μέρος της έρευνας αποτελείται από συνεντεύξεις με αρμόδιους σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς του ασφαλιστικού φορέα με μερική αναρρωτική άδεια.

Από το μητρώο μελετών προκύπτει ότι, οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος μερικής απασχόλησης, 80%, γεγονός που είναι γνωστό από προηγούμενες μελέτες. Ο μέσος όρος των περιπτώσεων αναπηρίας που περιλαμβάνονται στην έρευνα και περιλαμβάνουν κάποια μερική αναπηρία είναι 575 μέρες. Το 70% των περιπτώσεων αναπηρίας άρχισαν με ολική αναπηρία και τελείωσαν με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας.

Ερωτηματολόγιο -μερικά αποτελέσματα.

Οι περισσότεροι γιατροί απαντούν ότι είναι θετικοί απέναντι στην πρόταση όπως αυτή παρουσιάζεται στην κατάθεση του προϋπολογισμού. Η πλειοψηφία αναφέρει ότι συχνά, σχεδόν πάντα, συζητά με τον ασθενή εάν η μερική απασχόληση είναι κατάλληλη ή όχι. Πλήρης αναρρωτική άδεια είναι αυτό που οι γιατροί αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν συχνά. Οι περισσότεροι αισθάνονται ότι φέρονται στους ασθενείς ανεξάρτητα από το φύλο. Τα μεγαλύτερα εμπόδια προκειμένου να αποφασίσουν την Α.Α είναι το αντικείμενο εργασίας καθώς και οι συνθήκες εργασίας.

Από τις συνεντεύξεις με αρμόδιους.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ασφαλιστικού φορέα θεωρούν ότι, το είδος και οι συνθήκες εργασίας μπορούν να εμποδίσουν την μερική αναρρωτική άδεια. Σε αντίθεση με τους γιατρούς, κρίνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι, ότι η πρωτοβουλία για μερική αναρρωτική άδεια λαμβάνεται από διάφορες πλευρές. Πληροφορίες για αυτή τη δυνατότητα μπορούν π.χ. να δοθούν σε σχέση με την μέθοδο SASSAM  [1]. Τονίζουν ωστόσο όπως και οι γιατροί ότι, η αντιμετώπιση του προβλήματος ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες διαφέρει. Γενικά φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο θετικές σε μερική αναρρωτική άδεια.

Ποιά χρήση μπορεί να έχει το πόρισμα;

Η μελέτη συγκρίνει τα αποτελέσματά στα οποία κατέληξε, με άλλες μελέτες.

Η Anna Wallgren παρατηρεί για παράδειγμα ότι, τόσο οι γιατροί όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι τονίζουν ότι μια συνεχής επαφή με τον τόπο εργασίας είναι προϋπόθεση για την επαναφορά στην αγορά εργασίας με ελαστικό/μαλακό (smidigt) τρόπο. Και τα δύο μέρη βλέπουν την μερική αναρρωτική άδεια σαν ένα εξαιρετικό εργαλείο. Οι αριθμοί δείχνουν σημαντική αύξηση μερικής αναρρωτικής άδειας από το 1990, ίσως όχι σε τόσο μεγάλη έκταση όσο αναμένονταν. Η μελέτη δείχνει τις δυσκολίες που υπάρχουν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η μερική Α.Α. σαν τρόπος επαναφοράς στην αγορά εργασίας. Οι γιατροί που δίνουν αναρρωτικές άδειες έχουν εκφρασθεί θετικά στη χρήση της άδειας αυτής, περισσότερο από ότι δηλώνουν ότι κάνουν, κάτι που επιβεβαιώνει η μελέτη βάσης δεδομένων. Η μεγαλύτερη αντίσταση ενάντια στην μερική Α.Α φαίνεται να είναι στους τόπους εργασίας, όπου το είδος εργασίας καθόλου ή με μεγάλη δυσκολία μπορεί να προσαρμοστεί με μερική απασχόληση, μερικοί μπορεί να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά της πλήρους εργασίας με μερική απασχόληση και ο εργοδότης μπορεί να είναι ανοιχτά αρνητικός. Το αποτέλεσμα της έκθεσης δείχνει καθαρά ότι οι εργοδότες είναι μια σημαντική ομάδα που επηρεάζει τον ορισμό της μερικής αναρρωτικής άδειας. Ο ασφαλιστικός φορέας κάνει σημαντικές ενέργειες πληροφόρησης σε εργοδότες και γιατρούς για την κοινωνική ασφάλιση. Η έκθεση αυτή συμβάλει σημαντικά στις γνώσεις για μερική αναρρωτική άδεια.

 

[1 ] SASSAM Δομημένη Μεθοδολογία εργασίας για Έρευνα περιπτώσεων ασθενείας και Συντονισμού αποκατάστασης ( Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering).

 

Παναγιώτης Καλογιάννης Νοέμβρης 2011.

Βιβλιογραφία:

1. Med ena foten kvar i arbetslivet - en kartläggning av partiell sjukskrivning i Stockholms län. Anna Wallgren.

2. Tillbaka till arbetslivet - trots allt. Ulla Gerner

 

 

 

Επιστροφή, στην αρχή αυτής της σελίδας