...

 

ΚΑΤΟΧΗ, ΣΟΥΗΔΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΞΕΛ ΠΕΡΣΟΝ

(συνέχεια από προηγούμενο)

Το παρακάτω κείμενο είναι το τελευταίο για το έργο του Άξελ Πέρσον στην κατεχόμενη Ελλάδα. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΛΑΪΚΗ ΝΙΚΗ στις 15.12.44 και αναδημοσιεύτηκε την άλλη μέρα στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Είναι ένα από τα πολλά ευχαριστήρια γράμματα ή άρθρα που γράφτηκαν για τον Φιλέλληνα αυτόν –από ιδιώτες και φορείς (έλειψαν οι ταγματασφαλίτες)– και αποτυπώνει το σημαντικό του έργο στην Πελοπόννησο όπου μειώθηκε η πείνα και μετριάστηκε ο ανθρώπινος πόνος.

ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ

    Ο Πόλεμος αυτός, αν απεκάλυψεν εις τον κόσμον τα κακούργα ένστικτα των εισβολέων και οι υποστάντες την εισβολήν λαοί εδοκίμασαν εις όλην την φρικαλεότητα, την βαρβαρότητα και την βαναυσότητα λαών θεωρουμένων ως πολιτισμένων, μας παρουσίασεν εν τούτοις και κάτι το εντελώς αντίθετον:
    Την ανθρωπίνην αλληλεγγύην και την αντίληψιν του ευγενούς καθήκοντος προς την φιλαλληλίαν των πράγματι πολιτισμένων ανθρώπων, οι οποίοι όχι μόνον δεν εφείσθησαν χρημάτων και κόπων δια να ανακουφίσουν τους πληγέντας από την εισβολήν λαούς, αλλά και εις σκληράς κακουχίας υπεβλήθησαν και την ζωήν των διεκκινδύνευσαν δια να εκπληρώσουν το θείον καθήκον του ανθρωπισμού και να σώσουν την ζωήν κινδυνευόντων από την πείνα και τα άλλα δεινά του πολέμου εκατομμυρίων ανθρώπων.
    Η πολιτισμένη και ειρηνική Σουηδία, η οποία μεταξύ όλων των Κρατών της γης κατέχει θέσιν εις την πρώτην σειράν εις τα έργα της προόδου και της αντιλήψεως προς την φιλανθρωπίαν, έστειλε τα ευγενή τέκνα της εις την χώραν μας δια να μας βοηθήσουν εις τας ανάγκας μας και να πράξουν παν το ανθρωπίνως δυνατόν προς ανακούφισίν μας εκ των παντοειδών ελλείψεων.
    Μεταξύ των κατελθόντων εις την Ελλάδα Σουηδών του ΔΕΣ περιλαμβάνονται και ο κ. ΑΧΕΛ ΠΕΡΣΟΝ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (σημ., Ουψάλα Π.Κ.) και άλλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, εξέχουσα προσωπικότης της Πατρίδος του και μέγας αλτρουιστής, μετά της ευγενούς συζύγου του Κας ΕΛΣΑ ΠΕΡΣΟΝ, διακεκριμένης επιστήμονος και Καθηγητρίας της Ιατρικής εις το Πανεπιστήμιον της Στοκχόλμης (σημ., Ουψάλα Π.Κ.). Το ευγενές ζεύγος εγκατέλειψε τας ανέσεις που παρέχει ο ύψιστος βαθμός του πολιτισμού της φημισμένης Πατρίδος του και ήλθεν εδώ να δεινοπαθήση μαζί μας δια να δυνηθή να εκπληρώση κατά τον καλύτερον τρόπον ένα καθήκον τόσον ιερόν, αλλά και τόσον δύσκολον, ως η παροχή βοηθείας εις ένα λαόν ολότελα αγωνιζόμενον να κρατηθή εις την ζωήν και την ελευθερίαν.

    Δια την εκπλήρωσιν του ιερού αυτού καθήκοντος ηνάλωσαν όλην την δύναμιν της ψυχής των. Δεν εφείσθησαν κόπων και θυσιών, κινδύνους ζωής δεν υπελόγισαν,τα πάντα υπέρ του μεγάλου και ιερού σκοπού, να ανακουφίσουν δυστυχείς και ασθενείς υπάρξεις, να δώσουν την ζωήν και την χαράν στην νεότητα. Λαϊκά Συσσίτια, Βρεφικά και Παιδικά Συσσίτια, Διανομή Φαρμάκων, διανομαί ειδών ρουχισμού και υποδήσεως, Τροφοδοσίαι Φυλακών, Νοσοκομείων, Ορφανοτροφείων, Παιδικών Σταθμών ως και άλλων Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και πενομένων πληθυσμών ήσαν η ολοκλήρωσις της αποστολής των.
    Η Καλαμάτα είχε την ευτυχίαν να αποτελέση, όπως και τόσαι άλλαι πόλεις της Ελλάδος, το αντικείμενον του ενδιαφέροντος του φιλανθρώπου ζεύγους και οι κάτοικοι όχι μόνον της πόλεως, αλλά και του Νομού μας και άλλων γειτονικών Νομών έλαβον την ευκαιρίαν να ευεργετηθούν από τους μεγάλους αλτρουιστάς ξένους μας, και να αισθανθούν δια τον Κον καιτην Καν Πέρσον βαθύτατον και ειλικρινές αίσθημα ευγνωμοσύνης.
    Εξεπλήρωσαν την αποστολήν των και εντός ολίγου θα φύγουν από την χώραν μας επιστρέφοντες στην μακρυνήν και Πολιτισμένην Πατρίδα των με το ικανοποιητικόν συναίσθημα ότι προσέφερον δια την προσφιλή των Ελλάδα παν το ανθρωπίνως δυνατόν. Θα τους συνοδεύουν τα ευγνώμονα αισθήματα και οι ειλικρινείς ευχαί όλων μας.

Γ. Κ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ

Σημείωση: Τηρήθηκε η ορθογραφία του κειμένου, όχι ο τονισμός. Φωτογράφος η Έλσα Πέρσον.

Παναγιώτης Καλογιάννης, Ιούνης 2017

  <  προηγούμενο | επόμενο >

 

 

   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.